Egzaminy na nauczyciela żeglowania PZŻ

Warunki dopuszczenia do egzaminu na nauczyciela żeglowania PZŻ

- ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),

- posiadanie stopnia żelarza jachtowego od min. 1 roku lub wyższego stopnia żeglarskiego,

- posiadanie min. średniego wykształcenia,

- posiadanie umiejętności pływania wpław (wymagany dokument potwierdzający lub oświadczenie własne),

- zaliczenie sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia,

- zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich sprawdzianów przeprowadzanych w trakcie szkolenia.

 

Dla wyjaśnienia dodamy, że do podejścia do egzaminu na nauczyciela żeglowania PZŻ nie jest wymagane:

- posiadanie badań lekarskich.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu należy:

- wypełnić wniosek egzaminacyjny (okazując dokument tożsamości, potwierdzający również wiek),

- okazać oryginał patentu żeglarskiego (i dostarczyć jego kopię),

- okazać oryginał dokumentu poświadczająćego średnie wykształcenie (i dostarczyć jego kopię),

- okazać oryginał dokumentu poświadczającego umiejętność pływania (i dostarczyć jego kopię) lub dostarczyć oświadczenie własne o umiejętności pływania,

- wnieść opłatę za egzamin.

 

Opłaty:

Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie legitymacji instruktorskiej reguluje PZŻ i wynoszą one:

- opłata za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela żeglowania PZŻ - 320 zł,

- opłata za wydanie patentu nauczyciela żeglowania PZŻ - 50 zł.

UWAGA! Polski Związek Żeglarski nie przewiduje ulg w żadnej z tych opłat.

 

Terminy i miejsca egzaminów

W sezonie 2020 Szkoła Żeglarstwa TRAWERS zwraca się do PZŻ o zorganizowanie egzaminów na nauczyciela żeglowania PZŻ, w następujących terminach:

2020 kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik
Pon 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19
Wt 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
Śr 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
Czw 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
Pią 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
Sob 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Nd 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25